Programma

De grote verbouwing

De Energeia Energy Day 2023 staat in het teken van de grootschalige verbouwing die nodig is om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. En hoewel er al veel gebeurt, staan we nog maar aan het begin van deze transitie. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening is onomkeerbaar ingezet. De uitgangspositie van Nederland is goed: gelegen aan de Noordzee, met een relatief schone en efficiënte industrie, een groot achterland, een moderne economie, en een goed functionerend democratisch bestuur. Er zijn plannen in overvloed, maar de stap van de tekentafel naar de praktijk blijkt lastig. 
De val van het kabinet zorgt voor extra vertraging. Energeia Energy Day 2023 vindt plaats twee weken voor de  verkiezingen. Een ideaal moment om met elkaar vast te stellen wat de juiste weg vooruit is. Of en hoe de klimaatdoelen nog gehaald kunnen worden - en hoe het daarna verder moet. Een dag gevuld met actuele en toekomstige ontwikkelingen, lichtpuntjes en flessenhalzen, innovaties en beleidskeuzes. 

9.45 10.15 uur
Ontvangst en registratie

10.15 – 11.15 uur
Sponsorworkshops

Integratie van wind op zee

Tijdens deze interactieve workshop nemen we een diepe duik in de integratie van wind op zee. Wat is ‘systeemintegratie’ eigenlijk en hoe draagt dit bij aan een duurzamer en efficiënter energiesysteem? Hoe zien de nieuwe waardeketens er uit: van wind naar waterstof of naar een nieuwe brandstof (“wind to wheel”)? We bespreken de uitdagingen en toekomst voor nieuwe windprojecten op de onstuimige Noordzee.

Met Bart Oberink (VP Offshore Wind Continental Europe, bp), Alice Krekt, (managing director, NLHydrogen) en Werna Udding (manager business development offshore hydrogen, Gasunie)
Moderator: Hannah Frederiks (External Affairs Advisor, Offshore Wind & Sustainability, bp) 

Hoe publiek is de energietransitie?

Met elkaar samenwerken in de energietransitie is de dagelijkse praktijk. Maar hoe werkt dat als de regiefunctie van de overheid ter sprake komt? En hoe bewegen publiek bedrijven zich in de transitie, hoe wordt hun rol gezien en hoe zien ze dat zelf? Hierover een debat met verschillende inzichten onder leiding van Yolande Verbeek, COO van Energie Beheer Nederland.

Met in het panel Hans Coenen (Gasunie), Reinier Koppelaar (Ministerie van EZK), Cora van Nieuwenhuizen (Energie Nederland) en Hans Bolscher (Geothermie Nederland)

Target Grid: hét net voor een CO2-vrije toekomst

Op 22 november gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Een aantal verkiezingsprogramma’s geeft aan dat we in 2040 al klimaatneutraal moeten zijn i.p.v. in 2050. En in 2035  moet onze energievoorziening CO2-vrij zijn. Wat halen we ons gezamenlijk op de hals? Wat moeten we in elk geval doen (of laten) om deze nieuwe ambities mogelijk te maken? Samen stellen we tijdens de workshop een concept-motie samen waar straks, na de verkiezingen, een (nieuw) kamerlid mee aan de slag zou kunnen richting het nieuwe kabinet.

TenneT sprekers: Thomas Aksan (Programma Manager Target Grid) en Balthasar Klimbie (Energy System Planning)

De mens als kritische succesfactor van de energietransitie 

In het verduurzamen van onze samenleving gaat het al snel over technologie in plaats van mensen. Terwijl juist menselijk gedrag in veel projecten bepalend is voor succes. Hoe mensen te informeren en actief te betrekken? En welke rol heeft ‘de mens’ in uw werk? Doe mee aan deze interactieve sessie van TNO over mens en gedrag in een succesvolle energietransitie. 

TNO sprekers: Nicole de Koning (programmaleider Sociale Innovatie), Renée Kooger (consultant Gebouwde Omgeving), Charles Lansu (business development) en Geerte Paradies (scientist innovator) 

11.30 uur
Start plenair

11.30 uur 
Opening door Roelof Hemmen en Wouter Hylkema

11.35 uur
Keynote van Dyonne Rietveld (Country Chair, Uniper Benelux)
De energietransitie in praktijk: hoe een fossiel bedrijf de omslag maakt

Nederland staat in de steigers om in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren. De stap van de tekentafel naar de praktijk wordt steeds maar niet of onvoldoende gezet. Gebrek aan politieke moed, gebrek aan regionaal draagvlak, gebrek aan relevante kennis; gebrek aan overeenstemming -tal van gebreken blijken een hindernis om tot uitvoering over te gaan. Anderzijds: heel veel gaat wél goed. De omslag naar een hernieuwbare energievoorziening is onomkeerbaar ingezet. De uitgangspositie van Nederland aan de Noordzee, met een relatief schone en efficiënte industrie, een groot achterland, een moderne economie, en een goed functionerend democratische bestuur. Hoe stelt een energiebedrijf als Uniper Benelux, dat zelf ook de omslag van fossiel naar duurzaam moet maken, zich binnen deze contouren op?

12.00 uur
Maatschappij in transitie: economie, politiek en markt

Drie maatschappijvisies, elk vanuit een andere hoek. Wat betekent het voor de maatschappij om in transitie te zijn? Hoe leiden we dat in goede banen? Of is dat maakbaarheidsdenken sowieso een illusie en moeten we maar doormodderen en zien waar we uitkomen?

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
Verdiepende parallelsessies

Sessie 1

Negatieve emissies: bouwstenen voor klimaatneutraliteit

Om te voldoen aan de beloftes in het Parijsakkoord heeft de Europese Unie zich ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Resterende uitstoot van broeikasgassen zal dan gecompenseerd worden door negatieve emissies, ook koolstofverwijdering of carbon removals genoemd. Maar welke technieken zijn geschikt, hoe krijgen we negatieve emissies in beleid vervat zodat ze mee kunnen tellen in onze Nationaal bepaalde bijdragen? En hoe moet Nederland zich in deze nieuwe sector positioneren? 

Sprekers:
•    
Heleen de Coninck, hoogleraar aan de TU Eindhoven 
•    
Hans Bolscher, adviseur bij Trinomics
•    
Berte Simons, voorzitter Taskforce Negatieve Emissies

Moderator: Tijdo van der Zee

Sessie 2

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem

Een sessie over netgebruik, congestie en flexibiliteit. Dat netverzwaring uiteindelijk de nood moet ledigen, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. De vraag is: hoe kan tot die tijd het netgebruik geoptimaliseerd worden? Flexibiliteit is daarbij een toverwoord, maar netbeheerders en grootverbruikers kijken niet altijd hetzelfde naar de zegeningen van flexibele afname en invoeding. In deze sessie gaan we op zoek naar de vraag: wat is er tussen nu en pakweg 2030 daadwerkelijk mogelijk - en zinnig?

Sprekers:
•    
Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW
•    
Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Stedin
•    
Marien Boonman

Moderator: Wouter Hylkema

Sessie 3

Hoe nu verder met de warmtetransitie? 

Transities volgen zelden een rechte weg van beginpunt naar einddoel, en dat is voor de warmtetransitie niet anders. Om in 2030 “van het gas af te gaan” zijn er pilotprojecten opgezet, visies ontwikkeld, wetstrajecten in gang gezet en subsidieregelingen opgetuigd. Elke stap heeft onvoorziene consequenties, elke nieuwe regel heeft onverwachte effecten, en er zijn ontwikkelingen buiten de warmtesector, zoals netcongestie, die grote consequenties hebben. Het eindbeeld is, zoals blijkt uit het Nationaal Plan Energiesysteem, niet eenduidig. Het verwachte beeld van een 50-50 verdeling tussen warmtepompen en warmtenetten lijkt geen realistische verwachting meer, mede door de vertraging bij de nieuwe warmtewet. Tegelijk loopt dat ook aan tegen de grenzen van de elektriciteitsnetten. Wat een verstandige keuze is vanuit de particulier kan enorm botsen met de beste keus voor het systeem, of de rechtvaardigheid in de maatschappij. De vraag is dus, waar gaat het naartoe? En waar zou het naartoe moeten gaan? En als die twee dingen van elkaar verschillen, wat is er dan nodig om bij te sturen?

Sprekers:
•  
Ernst Japikse, CEO van Ennatuurlijk
•   
Gerwin Verschuur, Kernteamlid Buurtwarmte bij Energie Samen
•   
Frank Agterberg, Voorzitter van Vereniging Warmtepompen

Moderator: Roelof Hemmen

15.00 uur
Koffie

15.30 uur
Hervatting plenaire programma

15.30 uur
Innovatieshowcase, ingeleid door
Maartje Brans (Directeur Innovatie bij Alliander)

Drie innovaties krijgen de mogelijkheid hun idee te pitchen voor het publiek van de Energeia Energy Day. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid de innovators aan de tand te voelen. Brengen hun vindingen een klimaatneutraal Nederland dichterbij? Verwijden ze de bestaande flessenhalzen? Brengen ze versnelling waar nu stagnatie heerst? Maartje Brans schetst voorafgaand aan de pitches het belang van innovaties voor de energietransitie, en heeft ook nog wat tips aan het nieuwe kabinet over het innovatiebeleid.

De innovaties in deze showcase van 2023 zijn:
•    De Superhybrid. Een warmtepomp die geen elektriciteit verbruikt, maar werkt op (aard)gas en minimaal 30% zuiniger is dan de huidige HR-ketels. Pitch:
Stefan van Uffelen, oprichter van Cooll.
•    Doorontwikkeling en testen van (nieuwe) elektrochemische reacties als onafhankelijke dienst. Door dit te centraliseren hoeft er minder te worden geïnvesteerd in losse testfaciliteiten, kan men van elkaar leren en versnelt innovatie. Pitch:
Marie Brands, scheikundige aan de UvA.
•    Een energiebank die zichzelf oplaadt via de bovenleiding van de stadstram, en oplossingen biedt voor knelpunten als gevolg van energiecongestie in het elektriciteitsnet. Pitch:
Robert Galjaard, de Energieverbinders.


16.15 uur
Jan Willem Erisman (Voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad) en Kees Vendrik (Voorzitter Nationaal Klimaat Platform)
Versnelling en verbreding

Een sessie over wat nodig is om de grote verbouwing van Nederland op tijd, betaalbaar en op een rechtvaardige manier tot een goed einde te brengen. De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) is een nieuw adviesorgaan dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over klimaatbeleid op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Voorzitter Jan Willem Erisman zal op basis van die inzichten uit de doeken doen dat om klimaatverandering een halt toe te roepen er snel concrete invulling moet worden gegeven aan de klimaatambities. Volgens de voorzitter moet Nederland zich richten op drie aspecten: de energietransitie, de voedseltransitie en de grondstoffentransitie. Ook licht Erisman toe waarom de WKR vraagt om ‘een brede rechtvaardigheidsopvatting in het klimaatbeleid’.
Er is al veel meer dynamiek in de energietransitie dan vier jaar terug tijdens het sluiten van het Klimaatakkoord. Dat constateert
Kees Vendrik na een jaar voorzitterschap van het Nationaal Klimaat Platform. Maar er valt ook nog genoeg te verbeteren. Er is meer daadkracht nodig bij politiek en bedrijven. Ruimte geven aan de transitie van onder geeft veel mogelijkheden om te versnellen en om het draagvlak te vergroten. Twee weken voor de verkiezingen trekt de oud-politicus lessen uit één jaar Nationaal Klimaat Platform.

17.15 uur
Afsluiting met gesproken column
Laetitia Ouillet

17.30 uur
Borrel